Gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.fedhorecavlaanderen.be, die wordt beheerd door Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen vzw, Anspachlaan 111 bus 4 te 1000 Brussel, ond.nr. BE 416 456 929. Door gebruik van de website aanvaardt elke bezoeker de gebruiksvoorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

Inhoud
De informatie op de website is van algemene aard en mag niet beschouwd worden als een geïndividualiseerd advies over een concreet voorval. Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen besteedt grote zorg aan de juistheid van de informatie op de website. Mocht u, niettegenstaande deze inspanning, vaststellen dat bepaalde informatie foutief is, vragen wij u ons dit te melden zodat wij dit kunnen rechtzetten.

Aansprakelijkheid
Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website, noch voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou ontstaan uit het gebruik van de website of van de op de website geplaatste informatie.

Hyperlinks
De hyperlinks naar andere websites worden enkel geplaatst voor het gemak van de bezoekers van de website. Gezien Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen vzw geen controle heeft over de samenstelling van de inhoud van deze websites, neemt zij geen enkele aansprakelijkheid op zich voor wat dit betreft.

Discussieforum
Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen vzw wijst erop dat elke gebruiker van het internet, die onwettige informatie aanmaakt, verspreidt of die meewerkt aan de verspreiding ervan, zich schuldig maakt aan een misdrijf en zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengt. Iedereen die mededelingen doet op de website verbindt zich ertoe om geen mededelingen te doen die kunnen beschouwd worden als